Palm Oil Developments No.49 (Dec 2008) p22-25
Utilization of Palm Kernel Cake (PKC) in Aquaculture
* MA Yinhui, * GOH Eng Meng , ** CHEN Xiguang , ** MA Fangkui